Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia

Chức năng: có chức năng điều phối các hoạt động của Dự án Tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc, đảm bảo việc thực hiện các hoạt động có kết quả và đạt mục tiêu, chỉ tiêu của Dự án Tiêm chủng mở rộng.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng Kế hoạch tiêm chủng
  • Phòng Giám sát bệnh và Thống kê tiêm chủng
  • Phòng Quản lý Chất lượng tiêm chủng và Truyền thông

Lãnh đạo:

  • Phó Trưởng VP, phụ trách VP: TS. Đặng Thị Thanh Huyền
  • Phó Trưởng VP: ThS. Hoàng Hồng Mai, TS. Nguyễn Công Luật

Thành tích:

  • Huân chương Lao động hạng ba
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Bằng khen Bộ Y tế
  • Bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An
  • Tập thể Lao động xuất sắc