Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

91

91

Ngày 10/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024, Danh sách đề cử gồm các thành viên sau:
Xem thêm

43

43

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Hà Thị Cẩm Vân.
Xem thêm

40

40

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 353 của NCS Từ Tấn Thứ.
Xem thêm

127

127

Hội đồng giáo sư nhà nước thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 trong công văn 37/HĐGSNN ngày 01/04/2024 (văn bản chi tiết đính kèm).
Xem thêm

35

35

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Hải Sơn.
Xem thêm

42

42

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Huyền Linh.
Xem thêm