Danh mục

Bài viết Dịch vụ

Đề án tuyển sinh năm 2020

26

Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Đề án Tuyển sinh Nghiên cứu sinh...
Chi tiết

Kiểm chuẩn, ngoại kiểm

256

256

Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng PTN đã được Khoa ATSH & QLCL và QLCL, QLKT các Khoa/PTN chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15189:2012 và được Lãnh đạo Viện phê duyệt ban hành vào tháng 6/2014. Trên cơ sở các tài liệu này, Khoa/PTN sẽ xây dựng hệ thống tài liệu cho phù hợp với...
Xem thêm

295

295

Thực hiện việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng của Viện theo tiêu chuẩn ISO 9001, Viện đã ban hành hệ thống tài liệu bao gồm Quy định,quy chế, quy trình để áp dụng cho các hoạt động của Viện kể từ tháng 10/2014.
Xem thêm

221

221

Sổ tay chất lượng ISO 9001:2008
Xem thêm