Hệ thống tài liệu ISO 15189 : 2012

Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng PTN đã được Khoa ATSH & QLCL và QLCL, QLKT các Khoa/PTN chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15189:2012 và được Lãnh đạo Viện phê duyệt ban hành vào tháng 6/2014. Trên cơ sở các tài liệu này, Khoa/PTN sẽ xây dựng hệ thống tài liệu cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình. 

Nội dung chi tiết của từng quy trình: download tại các đường link dưới đây:

1. Sổ tay chất lượng:

                        /uploads/VSDT-STCL_Aug2014.pdf

             2. Các quy trình quản lý:

          4.1 . Tổ chức và trách nhiệm quản lý:

                        /uploads/4.1_pdfs.pdf

          4.3. Kiểm soát tài liệu:

                        /uploads/4.3_pdfs.pdf

          4.4. Xem xét hợp đồng:

                        /uploads/4.4_pdfs.pdf

          4.5. PTN tham chiếu:

                        /uploads/4.5_pdfs.pdf

          4.6. Dịch vụ bên ngoài:

                        /uploads/4.6_pdfs.pdf

          4.7 Dịch vụ tư vấn:

                        /uploads/4.7_pdfs.pdf

          4.8. Giải quyết khiếu nại:

                        /uploads/4.8_pdfs.pdf

          4.9. Sự không phù hợp:

                        /uploads/4.9_pdfs.pdf

          4.10. Hành động khắc phục:

                        /uploads/4.10_pdfs.pdf

          4.11. Hành động phòng ngừa:

                        /uploads/4.11_pdfs.pdf

          4.12. Cải tiến liên tục:

                        /uploads/4.12_pdfs.pdf

4.13. Quản lý hồ sơ:

                        /uploads/4.13_pdfs.pdf
4.14. Đánh giá nội bộ:

                        /uploads/4.14_pdfs.pdf

          4.15. Xem xét lãnh đạo:

                        /uploads/4.15_pdfs.pdf

           3.  Các quy trình kĩ thuật:

          5.1. Quản lý nhân sự:

                        /uploads/5.1_pdfs.pdf

          5.2. Điều kiện môi trường:

                   /uploads/5.2_pdfs.pdf

          5.3.1. Quản lý thiết bị:

                        /uploads/5.3.1_pdfs.pdf

          5.3.2. Quản lý vật tư:

                        /uploads/5.3.2_pdfs.pdf

          5.4. Quy trình trước xét nghiệm:

                        /uploads/5.4_pdfs.pdf

          5.8. Báo cáo kết quả:

                       /uploads/5.8_pdfs.pdf

          5.10. Quản lý thông tin:

                       /uploads/5.10.pdf


Các bài viết liên quan