Giới thiệu chung

 • Vị trí pháp lý
 • Chức năng
 • Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ
 • Thành tích của Viện

Ban Lãnh Đạo

 • Ban Lãnh đạo: 01 Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng
 • Tổ chức bộ máy: 19 đơn vị thuộc và trực thuộc

Hội đồng

 • Hội đồng Khoa học - Đào tạo
 • Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Đảng và Đoàn thể

 • Đảng bộ
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên

Tên: VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

 • Tên Tiếng Anh: National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE)
 • Tên viết tắt tiếng Anh: NIHE

VỊ TRÍ PHÁP LÝ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế. Là Viện quốc gia trong lĩnh vực y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh (bao gồm các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các vấn đề y tế công cộng khác).

CHỨC NĂNG

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có chức năng tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động và chương trình y tế dự phòng, y tế công cộng trong phạm vi cả nước; nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng; tổ chức cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 • Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động và chương trình y tế dự phòng, y tế công cộng trong phạm vi cả nước.
 • Nghiên cứu khoa học
 • Đào tạo
 • Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới
 • Cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng đáp ứng nhu cầu xã hội khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép
 • Hợp tác quốc tế

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 • Trước Năm 1945: Viện Pasteur Hà Nội.
 • Từ tháng 10/1945 đến tháng 8/1946: Viện Vi trùng học Việt Nam (theo Sắc lệnh luật số 41 ngày 03/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
 • Từ tháng 9/1946 đến tháng 9/1953: Chia tách thành Viện Vi trùng học Trung ương (Việt Bắc), Viện Vi trùng học Bắc Bộ, Viện Vi trùng học Trung Bộ, Viện Vi trùng học Nam Bộ.
 • Từ tháng 10/1953 đến tháng 02/1961: Viện Vi trùng học Việt Nam (theo Nghị định số 127-ZYO-NĐ của Bộ Y tế ngày 07/10/1953).
 • Từ tháng 3/1961 đến tháng 11/1998: Viện Vệ sinh Dịch tễ học (theo Quyết định số 291-BYT/QĐ ngày 25/3/961 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
 • Từ tháng 12/1998 đến nay: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

BS. HOÀNG TÍCH TRÍ

(Từ năm 1935-1954)

BS. TRỊNH HỮU LỢI

(Từ năm 1947)

BS. HOÀNG TÍCH MỊNH

(Từ năm 1948-1955)

BS. NGUYỄN VĂN HƯỞNG

(Từ năm 1956-1958)

BS. NGUYỄN ĐỨC KHỞI

(Từ năm 1959-1973)

ÔNG NGUYỄN TÀI

(Từ năm 1959-1961)

GS.TSKH. HOÀNG THỦY NGUYÊN

(Từ năm 1972-1994)

GS.TS. HOÀNG THỦY LONG

(Từ năm 1994-2004)

GS.TS. NGUYỄN TRẦN HIỂN

(Từ năm 2004-2015)

GS.TS. ĐẶNG ĐỨC ANH

(Từ năm 2015-2023)

GS.TS. Phan Trọng Lân

(Từ năm 2023-nay)

THÀNH TÍCH CỦA VIỆN

 • Anh hùng Lao động: năm 2000
 • Huân Chương Độc lập hạng nhất: năm 2010
 • Huân chương Độc lập hạng nhì: năm 2005
 • Huân chương Lao động hạng nhất: năm 1982, năm 2015
 • Huân chương Lao động hạng nhì: năm 1961, năm 1962, năm 2004
 • Huân chương Lao động hạng ba: năm 1979
 • Huân chương Kháng chiến hạng ba: năm 1973
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: năm 2008
 • Bằng khen của Bộ Y tế: năm 2008, năm 2009 (2 lần), năm 2013 (2 lần), năm 2014 (2 lần), năm 2016, năm 2017 (2 lần)
 • Giải thưởng ĐVN về lĩnh vực YTDP: năm 2016

Ban Lãnh Đạo

Viện Trưởng

GS. TS.
PHAN TRỌNG LÂN

Phó Viện Trưởng

ThS.
CAO NGỌC ÁNH

Phó Viện Trưởng

PGS. TS.
TRẦN NHƯ DƯƠNG

Phó Viện Trưởng

PGS. TS.
DƯƠNG THỊ HỒNG

Tổ chức bộ máy

HỘI ĐỒNG KHOA HỌCĐÀO TẠO VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2024-2028:

 • GS. TS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng.
 • PGS. TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng.
 • PGS. TS. Trần Như Dương, Phó Viện trưởng.
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học.
 • PGS. TS. Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học.
 • TS. Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
 • PGS. TS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thi Thơ, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm.
 • PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hà, Trưởng khoa Vi khuẩn.
 • TS. Hoàng Vũ Mai Phương, Trưởng khoa Vi rút
 • PGS. TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Vi rút.
 • TS. Phạm Hồng Thắng, Trưởng khoa HIV/AIDS.
 • PGS. TS. Lê Thị Phương Mai, Trưởng khoa Y tế công cộng.
 • PGS. TS. Nguyễn Vân Trang, Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Nghiên cứu y sinh học.
 • PGS. TS. Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌCĐÀO TẠO VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2020-2022:

 • GS. TS. Đặng Đức Anh, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng.
 • PGS. TS. Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng.
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Ủy viên Thư ký Hội đồng
 • PGS. TS. Trần Như Dương, Phó Viện trưởng, Ủy viên.
 • PGS. TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng, Ủy viên.
 • GS. TS. Nguyễn Trần Hiển, Nghiên cứu viên cao cấp, Ủy viên.
 • GS. TS Vũ Sinh Nam, Nghiên cứu viên cao cấp, Ủy viên.
 • GS. TS. Phan Thị Ngà, Nghiên cứu viên cao cấp, Ủy viên.
 • PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hà, Trưởng khoa Vi khuẩn, Ủy viên.
 • PGS. TS. Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Ủy viên.
 • TS. Hoàng Vũ Mai Phương, Trưởng khoa Vi rút, Ủy viên.

 

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2020-2024

 • Ông Vũ Sinh Nam, Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Côn trùng học, Chủ tịch Hội đồng.
 • Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử tế bào, Phó Chủ tịch Hội đồng.
 • Bà Nguyễn Thu Vân, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Vi sinh học, Ủy viên.
 • Bà Phan Thị Ngà, Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Vi sinh Y học, Ủy viên.
 • Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học, Ủy viên Thư ký Hội đồng.
 • Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thạc sĩ Luật, Ủy viên.
 • Ông Nguyễn Minh Hồng, Bác sĩ lâm sàng, Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng, Ủy viên.
   

Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (Từ tháng 11/2023)

 • Đ/c Phan Trọng Lân; Bí thư Đảng uỷ
 • Đ/c Trần Như Dương; Phó Bí thư; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Dương Thị Hồng; Ủy viên
 • Đ/c Lê Thị Phương Mai; Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Hoàng Vũ Mai Phương; Ủy viên
 • Đ/c Phạm Hồng Thắng; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Thi Thơ; Ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đ/c Đặng Đức Anh; Bí thư Đảng uỷ
 • Đ/c Trần Như Dương; Phó Bí thư; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Dương Thị Hồng; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Hoàng; Ủy viên
 • Đ/c Lê Thị Phương Mai; Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Hoàng Vũ Mai Phương; Ủy viên
 • Đ/c Phạm Hồng Thắng; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Thi Thơ; Ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

 • Đ/c Đặng Đức Anh; Bí thư Đảng uỷ
 • Đ/c Trần Như Dương; Phó Bí thư; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Lê Thị Quỳnh Mai; Ủy viên
 • Đ/c Phạm Sơn Thủy; Ủy viên
 • Đ/c Dương Thị Hồng; Ủy viên
 • Đ/c Vũ Đình Thiểm; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Minh Hồng; Ủy viên
 • Đ/c Trần Thị Mai Hưng; Ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 (6/2010-5/2015)

 • Đ/c Nguyễn Trần Hiển, Bí thư
 • Đ/c Đặng Đức Anh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Nguyễn Trọng Phú, Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Lê Thị Quỳnh Mai, Ủy viên Đ/c Phạm Sơn Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Trần Như Dương, Ủy viên
 • Đ/c Dương Thị Hồng, Ủy viên
 • Đ/c Vũ Đình Thiểm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
 • Đ/c Đặng Đức Anh, Chủ nhiệm
 • Đ/c Nguyễn Trọng Phú, Phó Chủ nhiệm
 • Đ/c Thẩm Chí Dũng
 • Đ/c Lê Thị Phương Mai
 • Đ/c Nguyễn Thanh Thủy

Kiện toàn tháng 4/2015:

 • Đ/c Đặng Đức Anh, Bí thư
 • Đ/c Trần Như Dương, Phó Bí thư

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2008-2010

 • Đ/c Nguyễn Trần Hiển, Bí thư
 • Đ/c Đặng Đức Anh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Nguyễn Trọng Phú, Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên
 • Đ/c Lê Thị Quỳnh Mai, Ủy viên
 • Đ/c Phạm Sơn Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Trần Như Dương, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
 • Đ/c Đặng Đức Anh, Chủ nhiệm
 • Đ/c Nguyễn Trọng Phú, Phó Chủ nhiệm
 • Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thanh
 • Đ/c Lê Thị Phương Mai
 • Đ/c Nguyễn Thanh Thủy

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2008

 • Đ/c Phạm Ngọc Đính, Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Trần Hiển, Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Thu Vân, Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên
 • Đ/c Đặng Đức Anh, Ủy viên
 • Đ/c Lê Thị Quỳnh Mai, Ủy viên
 • Đ/c Phạm Sơn Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên
 • Đ/c Đoàn Thị Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thanh
 • Đ/c Nguyễn Trọng Phú
 • Đ/c Hoàng Minh Hiền

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2003-2005

 • Đ/c Phạm Ngọc Đính, Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Thu Vân, Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên
 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Ủy viên Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Ủy viên
 • Đ/c Đặng Đức Anh, Ủy viên
 • Đ/c Phạm Sơn Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thanh, Ủy viên
 • Đ/c Đoàn Thị Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng VănTân, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ nhiệm
 • Đ/c Hoàng Minh Hiền
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2000-2002

 • Đ/c Nguyễn Văn Đệ, Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Phó Bí thư
 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng Thủy Long, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên
 • Đ/c Đặng Đức Anh, Ủy viên
 • Đ/c Đoàn Thị Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Đình Bảng, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng Văn Tân

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1998-2000

 • Đ/c Nguyễn Văn Đệ, Bí thư
 • Đ/c Hoàng Thủy Long, Phó Bí thư
 • Đ/c Đoàn Thị Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng Thu Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Đăng Thâu, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Kim Giao, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Đình Bảng, Ủy viên
 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
 • Đ/c Hoàng Thu Thủy, Chủ nhiệm
 • Đ/c Hoàng Minh Hiền
 • Đ/c Nghiêm Kim Hà

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1995-1997

 • Đ/c Trần Văn Tiến, Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Văn Đệ, Phó Bí thư
 • Đ/c Hoàng Thủy Long, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng Thu Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Đăng Thâu, Ủy viên
 • Đ/c Vũ Thị Hậu,Ủy viên Đ/c Nguyễn Kim Giao, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
 • Đ/c Hoàng Thu Thủy, Chủ nhiệm
 • Đ/c Nguyễn Kim Tâm
 • Đ/c Nghiêm Kim Hà

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1993-1995

 • Đ/c Trần VănTiến, Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng Thủy Long, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng Thu Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Đăng Thâu,Ủy viên
 • Đ/c Vũ Thị Hậu, Ủy viên

Thành tích

Đảng bộ Trong sạch vững mạnh

Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Công đoàn
 • Đ/c Nguyễn Lê Khánh Hằng; Phó Chủ tịch Công đoàn
 • Đ/c Lê Anh Tuấn; Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Hoàng Thị Thanh Hà; Ủy viên, Trưởng ban nữ công
 • Đ/c Nguyễn Minh Hồng; Ủy viên
 • Đ/c Vũ Trọng Dược; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Quốc Anh; Ủy viên
 • Đ/c Võ Thị Hải An; Ủy viên
 • Đ/c Lương Minh Hòa; Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Công đoàn

 • Đ/c Nguyễn Lê Khánh Hằng, Chủ nhiệm
 • Đ/c Nguyễn Thanh Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Ngô Huy Tú, Ủy viên

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

 • Đ/c Dương Thị Hồng; Chủ tịch Công đoàn
 • Đ/c Trần Như Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn
 • Đ/c Nguyễn Hoàng; Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Hoàng Thị Thu Hà; Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Hoàng Thị Thanh Hà; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hà; Ủy viên
 • Đ/c Phạm Thị Thúy Hà; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Lê Khánh Hằng; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Minh Hồng; Ủy viên

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

 • Đ/c Dương Thị Hồng, Chủ tịch
 • Đ/c Trần Như Dương, Phó Chủ tịch
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh, Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Ủy viên
 • Đ/c Trần Thị Nhã, Ủy viên
 • Đ/c Phạm Thị Thúy Hà, Ủy viên
 • Đ/c Hoàng Thị Thu Hà

Ủy ban kiểm tra Công đoàn

 • Đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh, Chủ nhiệm
 • Đ/c Nguyễn Thanh Thủy
 • Đ/c Hoàng Thị Thanh Hà
 • Đ/c Nguyễn Thị Thi Thơ
 • Đ/c Trịnh Thanh Phương

Kiện toàn tháng 7/2014

 • Đ/c Nguyễn Lê Khánh Hằng thay cho đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012

 • Đ/c Dương Thị Hồng, Chủ tịch
 • Đ/c Lê Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Trần Như Dương, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Ủy viên
 • Đ/c Trần Thị Nhã, Ủy viên
 • Đ/c Phan Lê Thanh Hương, Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Ủy ban kiểm tra Công đoàn

 • Đ/c Phan Lê Thanh Hương, Chủ nhiệm

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010

 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Chủ tịch
 • Đ/c Lê Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Phạm Quang Thái, Ủy viên
 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thanh Thủy, Ủy viên
 • Đ/c Trần Thị Nhã, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Công Luật, Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Công đoàn

 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý, Chủ nhiệm
 • Đ/c Dương Thị Hồng
 • Đ/c Nguyễn Thị Thường
 • Đ/c Ngô Tuấn Cường
 • Đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2006-2008

 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Chủ tịch
 • Đ/c Nguyễn Trọng Phú
 • Đ/c Hoàng Thị Vân
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà
 • Đ/c Phan Thị Hải Sâm
 • Đ/c Nguyễn Thị Hiền Hạnh
 • Đ/c Lê Nhật Minh
 • Đ/c Lê Thị Ánh Hồng
 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2000-2003

 • Đ/c Nguyễn Thúy Hoa, Chủ tịch
 • Đ/c Trần Thị Bảy, Phó Chủ tịch
 • Đ/c Nguyễn Trọng Phú
 • Đ/c Phạm Sơn Thủy
 • Đ/c Hồ Thị Minh Lý
 • Đ/c Lê Thị Kim Tuyến
 • Đ/c Lê Thị Ánh Hồng
 • Đ/c Đỗ Thị Thoa
 • Đ/c Phạm Anh Tuấn

Thành tích

Công đoàn cơ sở vững mạnh

Đoàn thanh niên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027

 • Đ/c Ứng Thị Hồng Trang; Bí thư
 • Đ/c Phạm Văn Khang; Phó Bí thư
 • Đ/c Đặng Đức Trung; Ủy viên Thường vụ
 • Đ/c Bùi Hải Hà; Ủy viên
 • Đ/c Lê Thị Hằng; Ủy viên
 • Đ/c Trần Trung Thành; Ủy viên
 • Đ/c Phạm Đình Long; Ủy viên
 • Đ/c Đỗ Minh Hiệp; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Tú Quyên; Ủy viên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022

 • Đ/c Phạm Văn Tiến; Bí thư
 • Đ/c Ứng Thị Hồng Trang; Phó Bí thư
 • Đ/c Lương Minh Tân; Ủy viên Thường vụ
 • Đ/c Nguyễn Thị Mai Duyên; Ủy viên
 • Đ/c Bùi Hải Hà; Ủy viên
 • Đ/c Lê Thị Hằng; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Ngân; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Đăng Quang; Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Mạnh Việt; Ủy viên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019

 • Đ/c Phạm Văn Tiến, Bí thư
 • Đ/c Ứng Thị Hồng Trang, Phó Bí thư
 • Đ/c Lương Minh Tân, Ủy viên Thường vụ
 • Đ/c Nguyễn Thị Mai Duyên, Ủy viên
 • Đ/c Bùi Hải Hà, Ủy viên
 • Đ/c Lê Thị Hằng, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Ngân, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Mạnh Việt, Ủy viên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017

 • Đ/c Nguyễn Công Luật, Bí thư
 • Đ/c Phạm Văn Tiến, Phó Bí thư
 • Đ/c Phạm Thị Thúy Hà, Ủy viên Thường vụ
 • Đ/c Nguyễn Trọng Bằng, Ủy viên
 • Đ/c Lê Huy Hoàng, Ủy viên
 • Đ/c Trần Minh Hiền, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Tuấn Nghĩa, Ủy viên
 • Đ/c Trần Đại Quang, Ủy viên
 • Đ/c Đặng Thị Thu Thảo, Ủy viên

Kiện toàn tháng 4/2016

 • Đ/c Ứng Thị Hồng Trang, Ủy viên

Kiện toàn tháng 4/2014

 • Đ/c Phạm Văn Tiến, Bí thư
 • Đ/c Lê Huy Hoàng, Phó Bí thư
 • Đ/c Trần Anh Tú, Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Khúc Thị Diễm, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Trọng Bằng, Ủy viên
 • Đ/c Bùi Hải Hà, Ủy viên
 • Đ/c Phạm Thị Thúy Hà, Ủy viên
 • Đ/c Vũ Mạnh Hùng, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thu Trang, Ủy viên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012

 • Đ/c Trịnh Quỳnh Mai, Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư
 • Đ/c Phạm Thị Thúy Hà, Ủy viên thường vụ
 • Đ/c Nguyễn Trọng Bằng, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Vĩnh Đông, Ủy viên
 • Đ/c Ngô Hương Giang, Ủy viên
 • Đ/c Trần Đại Quang, Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Hoài Thu, Ủy viên
 • Đ/c Phạm Văn Tiến, Ủy viên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2009

 • Đ/c Phạm Quang Thái, Bí thư.
 • Đ/c Nguyễn Công Luật, Phó Bí thư.
 • Đ/c Trần Quang Huy, Ủy viên thường vụ.
 • Đ/c Nguyễn Quốc Anh, Ủy viên.
 • Đ/c Lương Thùy Dương, Ủy viên.
 • Đ/c Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên.
 • Đ/c Lê Thanh Hương, Ủy viên.
 • Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên.
 • Đ/c Đinh Minh Tuấn, Ủy viên.

Thành tích Đoàn thanh niên

Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh