Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng

Chức năng: Tổ chức thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin, sinh phẩm, thuốc; thực hiện các nghiên cứu điều tra, giám sát dịch tễ học về tình hình dịch bệnh, tác nhân gây bệnh, phân bố, gánh nặng bệnh tật, kinh tế y tế phục vụ cho việc định hướng nghiên cứu phát triển, sản xuất và sử dụng vắc xin, sinh phẩm, thuốc; thực hiện các nghiên cứu về vắc xin, miễn dịch, sinh phẩm, thuốc có liên quan, ứng dụng khoa học công nghệ nghiên cứu và phát triển vắc xin, sinh phẩm, thuốc mới trong phòng thí nghiệm.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng Phát triển nghiên cứu và triển khai thực địa
  • Phòng Quản lý, phân tích số liệu

Lãnh đạo:

  • Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Vũ Đình Thiểm
  • Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Hải Hà

Thành tích: