Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ y sinh

Chức năng:  có chức năng giúp Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực y sinh học; tổ chức thực hiện việc chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học của Viện; thực hiện các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước để tư vấn, sản xuất, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ và sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực y sinh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

  • Văn Phòng
  • Phòng Sản xuất và Phát triển sản phẩm
  • Phòng Dịch vụ khoa học công nghệ
  • Phòng Kinh doanh và marketing

Lãnh đạo:

  • Phó Giám đốc phụ trách, quản lý điều hành Trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thành tích:

  • Tập thể lao động xuất sắc