Thông báo

57

57

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện thứ 323 của NCS Lưu Thị Dung, ngành Vi sinh vật học, mã số 9 42 01 07.
Xem thêm

56

56

Đề tài luận án: Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 týp nguy cơ cao ở Việt Nam.   
Xem thêm

45

45

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thành Nam - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

64

64

Ngày 24/01/2022, Viện trưởng ký Quyết định số 89/QĐ-VSDTTƯ về việc Phê duyệt Kế  hoặch đào tạo liên tục năm 2022.
Xem thêm

74

74

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Quốc Cường - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

61

61

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Mai Hưng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm