Thông báo

102

102

Phòng Đào tạo sau đại học, Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học thông báo Danh sách giảng viên thỉnh giảng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm học 2022-2023.
Xem thêm

101

101

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

87

87

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Huỳnh Quốc Tuấn - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

98

98

Đề tài luận án:   “Đặc điểm sinh học phân tử của Escherichia coli mang gen mcr-1 kháng colistin phân lập từ người và vật nuôi, thực phẩm và nước tại xã Thanh Hà, Hà Nam, năm 2015”.
Xem thêm

325

325

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022.
Xem thêm

90

90

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 332 của NCS Trần Thị Mai Hưng.
Xem thêm