Đào tạo Tiến sĩ

7

7

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Đề án Tuyển sinh năm 2023.
Xem thêm

20

20

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hà Thị Cẩm Vân - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

12

12

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Minh Tâm - ngành Vi sinh vật học, mã số 9 42 01 07.
Xem thêm

43

43

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Hải Sơn - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

102

102

Phòng Đào tạo sau đại học, Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học thông báo Danh sách giảng viên thỉnh giảng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm học 2022-2023.
Xem thêm

101

101

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm