Đào tạo Tiến sĩ

29

29

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

35

35

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Huỳnh Quốc Tuấn - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

33

33

Đề tài luận án:   “Đặc điểm sinh học phân tử của Escherichia coli mang gen mcr-1 kháng colistin phân lập từ người và vật nuôi, thực phẩm và nước tại xã Thanh Hà, Hà Nam, năm 2015”.
Xem thêm

50

50

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 332 của NCS Trần Thị Mai Hưng.
Xem thêm

33

33

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 331 của NCS Trần Quốc Cường.
Xem thêm

247

247

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022. 
Xem thêm