Đào tạo Tiến sĩ

15

15

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Tạ Thị Thu Hồng - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

23

23

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đoàn Đức Hùng - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

28

28

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Hữu Thân - Ngành Dịch tễ học, mã số: 9 72 01 17. 
Xem thêm

42

42

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Lan Phương - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

67

67

Trung tâm Đào tạo & Quản lý khoa học thông báo Đề án Tuyển sinh năm 2022.
Xem thêm

57

57

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện thứ 323 của NCS Lưu Thị Dung, ngành Vi sinh vật học, mã số 9 42 01 07.
Xem thêm