Danh sách giảng viên thỉnh giảng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm học 2019-2020

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Danh sách các giảng viên thỉnh giảng của Viện năm 2019-2020, ban hành kèm theo Quyết định số2022/QĐ-VSDTTƯ  ngày 31/12/2019 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Danh sách gồm 52 giảng viên. 

Chi tiết danh sách xem tại đây: 

DS_giang_vien_thinh_giang_nam_2019-2020.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan