Đề án tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022;

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Đề án tuyển sinh năm 2024, chi tiết xem tại đây:

Đề_án_tuyển_sinh_2024_-_NIHE.pdf

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan