Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2021

Ngày 10/9/2021, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện (Quyết định số 1065/QĐ-VSDTTƯ). Quy chế này được xây dựng căn cứ theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021).

Nội dung chi tiết xem tại đây: 

Quy_che_dao_tao_TS_nam_2021.pdf

 


Các bài viết liên quan