Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định số 1572/QĐ-VSDTTƯ ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 269/QĐ-VSDTTƯ ngày 18/3/2016 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện. 

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bao gồm 8 chương và 48 điều. 

Quyết định 1572/QĐ-VSDTTƯ ngày 01/11/2017 của Viện trưởng Viện VSDTTƯ về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, xem tại đây:

QD_tuyen_sinh_va_DT_trinh_do_TS_-2017.pdf

Quyết định 1429/QĐ-VSDTTƯ ngày 10/10/2018 của Viện trưởng Viện VSDTTƯ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, xem tại đây:

QD-2018-1429.pdf

 


Các bài viết liên quan