Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học

Chức năng: có chức năng nghiên cứu chuyên sâu về bệnh học, căn nguyên, tác nhân gây bệnh và các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh, phát triển chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng thí nghiệm Siêu cấu trúc
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tiên tiến
  • Phòng thí nghiệm Nghiên cứu phát triển vắc xin và Sinh phẩm
  • Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử ứng dụng
  • Phòng Tin sinh học

Lãnh đạo:

  • Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm: PGS. TS. Nguyễn Vân Trang

Thành tích:

  • Tập thể lao động xuất sắc