Các mẫu phiếu yêu cầu hiệu chuẩn và thử nghiệm

Để phục vụ cho hoạt động hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị. Phòng Kiểm chuẩn thiết bị, Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng đề nghị các đơn vị sử dụng biểu mẫu Phiếu yêu cầu Hiệu chuẩn, Thử nghiệm dưới đây.

Đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu. Chỉ các biểu mẫu đúng mới được tiếp nhận và xử lý.

Phiếu yêu cầu hiệu chuẩn Micropipet: 

BM_4.04.01_Phieu_giao_nhan_va_yeu_cau_hieu_chuan_Micropipet_2_5__in_2_mat_.doc

Phiếu yêu cầu hiệu chuẩn/thử nghiệm thiết bị khác: 

BM_4.04.02_Phieu_yeucau_va_xac_nhan_hieu_chuan_thu_nghiem.doc

 

 


Các bài viết liên quan