Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

71

71

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Anh Tú.
Xem thêm

67

67

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Thị Minh Tâm
Xem thêm

70

70

Đề tài luận án: Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ của bệnh than tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, 2010 - 2022.
Xem thêm

78

78

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học và một số yếu tố nguy cơ bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) trên người tại 3 tỉnh của Việt Nam, 2018-2019.
Xem thêm

84

84

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Kim Chi - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

66

66

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 347 của NCS Trần Hải Sơn.
Xem thêm