THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS LÊ VĂN TÂM

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Kết quả sàng lọc ung thư đại trực tràng và hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng ung thư đại trực tràng ở người Khmer tỉnh Trà Vinh.

Chuyên ngành: Y học dự phòng                                     Mã số: 9 72 01 63

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Tâm                       Khóa đào tạo: K39

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. TS.BS. Nguyễn Thanh Bình

                                                                   2. TS.BS. Nguyễn Thành Chung

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Tỉ lệ xét nghiệm máu ẩn trong phân dương tính ghi nhận 10,9%. Các yếu tố liên quan đến xét nghiệm máu ẩn trong phân dương tính gồm: độ tuổi, ăn ít rau quả, thường xuyên ăn thịt đỏ, thường xuyên ăn thức ăn chiên/xào, thường xuyên ăn thịt nướng, kiến thức về dự phòng UTĐTT và thực hành hành vi nguy cơ của UTĐTT.

2. Can thiệp giúp cải thiện về kiến thức phòng chức ung thư đại trực tràng. Cụ thể, điểm số kiến thức trung bình chung về dự phòng UTĐTT do can thiệp đem lại thông qua phân tích DID tăng 3,18 ± 0,77 điểm, có ý nghĩa thống kê. Sau khi hiệu chỉnh cho các đặc điểm mẫu nghiên cứu, tổng điểm kiến thức chung tăng 11,0%, về bệnh lý đại trực tràng là 5,8%, về dấu hiệu cảnh báo sớm là 11,3% và về yếu tố nguy cơ là 13,0%.

3. Can thiệp giúp làm giảm các hành vi nguy cơ đối với ưng thư đại trực tràng. Cụ thể, Điểm số thực hành hành vi nguy cơ của UTĐTT do can thiệp đem lại thông qua phân tích DID giảm 0,42 ± 0,13 điểm, có ý nghĩa thống kê. Sau khi hiệu chỉnh cho các đặc điểm mẫu nghiên cứu, tổng điểm thực hành chung giảm 6,3% (có giảm về các hành vi nguy cơ), giảm về hành vi nguy cơ là 8,4% và về chế độ ăn là 4,8%, các kết quả có ý nghĩa về mặt thống kê.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

Đại diện người hướng dẫn

TS.BS. Nguyễn Thanh Bình

Nghiên cứu sinh

Lê Văn Tâm

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title: Results of colorectal cancer screening and effectiveness of some interventions to prevent colorectal cancer in Khmer people in Tra Vinh province.

Specialization: Preventive Medicine                                  Code: 9 72 01 63

Name of PhD student:  Tam Van Le

Supervisors:                  1. Dr. Binh Thanh Nguyen

                                       2. Dr. Chung Thanh Nguyen

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. The incidence of positive occult blood tests in stool reached 10.9%. Factors contributing to a positive result encompassed age, limited intake of fruits and vegetables, frequent consumption of red meat, regular indulgence in fried or stir-fried foods, habitual consumption of grilled meat, awareness of colorectal cancer prevention, and the practice of behaviors posing colorectal cancer risks

2. Interventions have been effective in improving knowledge about colorectal cancer prevention. Specifically, the average knowledge score related to colorectal cancer prevention, as influenced by the intervention through Difference-in-Differences analysis, increased by 3.18 ± 0.77 points, with statistical significance. After adjusting for study sample characteristics, the overall knowledge score increased by 11.0%, with increases noted in disease pathology by 5.8%, early warning signs by 11.3%, and risk factors by 13.0%

3. The intervention has been effective in reducing risk behaviors related to colorectal cancer. Specifically, the average score for the practice of colorectal cancer risk behaviors, influenced by the intervention through Difference-in-Differences analysis, decreased by 0.42 ± 0.13 points, with statistical significance. After adjusting for study sample characteristics, the overall practice score decreased by 6.3% (with reductions in risk behaviors), 8.4% for risk behavior, and 4.8% for dietary habits, with statistically significant resul

Supervisors

Dr. Binh Thanh Nguyen

PhD student

Tam Van Le

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Tâm:

Tóm_tắt_luận_án-NCS_Lê_Văn_Tâm.pdf

Luận án của NCS Lê Văn Tâm:

Luận_án_-_NCS_Lê_Văn_Tâm.pdf

 


Các bài viết liên quan