Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 291 của NCS Phạm Thế Xuyên

Đề tài:   
“THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 45 – 64 TUỔI TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP CAN THIỆP” 
 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG 
             MÃ SỐ:  62 72 03 01 

NCS. PHẠM THẾ XUYÊN 
  SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
              
   THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2019 
TẠI:  Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương                 

                                                
        Trân trọng kính mời!  


Các bài viết liên quan