Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 292 của NCS Nguyễn Minh Hải

Đề tài:   
“THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP” 
              

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC 
             MÃ SỐ:  62 72 01 17 

CỦA NCS. NGUYỄN MINH HẢI 
  SỞ Y TẾ HÀ NỘI
              
   THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2019 
TẠI:  Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
                                                        

           Trân trọng kính mời! 
 


Các bài viết liên quan