THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS VŨ HOÀNG ANH

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thực trạng nguy cơ mắc bệnh dại ở người làm nghề giết mổ chó và hiệu quả can thiệp tại một số quận, huyện của thành phố Hà Nội, năm 2016-2018.

Thuộc chuyên ngành: Dịch tễ học                           Mã số: 62 72 01 17

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Vũ Hoàng Anh          Khóa đào tạo: NCS K35 

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:            1 PGS. TS. Nguyễn Thị KiềuAnh

                                                                              2 PGS. TS. Hoàng Văn Tân

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những số liệu về nguy cơ mắc bệnh dại ở người giết mổ chó và một số yếu tố liên quan. Đặc biệt, giá trị về kết quả huyết thanh học và vi rút học bệnh dại ở người và chó tại lò mổ chưa từng được công bố trước đó. Hiệu quả một số biện pháp can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe đã làm thay đổi kiến thức thực hành phòng chống bệnh dại.

Tỷ lệ chó có kháng thể kháng trung hòa vi rút dại ở lò mổ tập trung và nhỏ lẻ trên địa bàn 6 quận huyện thuộc Hà Nội, năm 2016 - 2017 rất thấp, tương ứng là 0% và 26,4%. Không phát hiện chó nhiễm vi rút dại tại lò mổ lớn, tập trung. Trong khi đó có 0,81% chó nhiễm vi rút dại tại các lò mổ nhỏ lẻ. Các vi rút phân lập được ở chó tại lò mổ nằm trong các nhóm các vi rút dại lưu hành nội địa, tại miền Bắc Việt Nam.

Tỷ lệ người làm nghề giết mổ chó bị phơi nhiễm với bệnh dại đã được điều trị dự phòng là 8,1%.

100 % số người làm nghề giết mổ chó đều không tiêm vắc xin phòng bệnh dại trước khi hành nghề. Trình độ học vấn thấp, vị trí bắt chó chọc tiết, làm phủ tạng lấy não, thiếu kiến thức thực hành phòng chống bệnh dại, số lượng chó giết mổ hàng ngày từ 5 con chó là các yếu tố liên quan có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với bệnh dại ở người làm nghề giết mổ chó ở Hà Nội.

Một số biện pháp can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe đơn giản mang lại hiệu quả thay đổi kiến thức thực hành phòng chống bệnh dại cho người giết mổ chó ở một số quận huyện ở Hà Nội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Đại diện người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kiều Anh

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Hoàng Anh

 

INFORMATION ABOUT THE NEW FINDINGS OF THE THESIS

The thesis "The risk status of rabies infection in dog butchers and effectiveness of intervention method in some districts of Ha Noi, 2016-2018”.

Major: Epidemiology                                                         Code: 62 72 0117

Full name of PhD student:  Vu Hoang Anh                    Ph.D. Course: 35

Full name ofscientificsupervisors:                     1. Assoc. Prof. Nguyen Thi KieuAnh

                                                                                 2. Assoc. Prof. Hoang Van Tan 

Training facility: The National Institute of Hygiene and Epidemiology 

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS:

The objective of this study was to investigate risk factors and some related factors in professional dog slaughterers in Hanoi, Vietnam. Specially, a cross-sectional study on neutralizing antibody (Nabs) titers against rabies virus. A study on communication intervention was carried out to change knowledge and practices on rabies control and prevention.

The rate of dogs with antibodies neutralizing rabies virus in large and small slaughterhouses in 6 districts of Hanoi, 2016-2017 is very low, respectively 0% and 26.4%. No detected rabid dogs in large slaughterhouse. Meanwhile, 0.81% of the dogs were infected with rabies virus in small slaughterhouses. The virus isolates in dogs at slaughterhouses belong the groups of rabies viruses circulating domestically, in Northern Vietnam.

The percentage of people slaughtering dogs exposed to rabies who have received preventive treatment is 8.1%.

100% of people slaughtering dogs do not get rabies vaccination beforepracticing. People with low school education (low school) level, catching dogs to make secretions, making organs, taking brains with the number of daily slaughter dogs greater than 5 dogs, are at high risk of rabiesexposure.

Communication health education interventions by simple audiovisual means bring about high effectiveness in changing perceptions and behaviors on rabies prevention of professional dog butchers at slaughterhouses in Hanoi.                                  

Supervisors

Nguyen Thi Kieu Anh

Student

Vũ Hoàng Anh

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tom_tat_luan_an_TV-Vu_Hoang_Anh.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

Tom_tat_luan_an_TA-_Vu_Hoang_Anh.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an-final-_Vu_Hoang_Anh.pdf

 


Các bài viết liên quan