Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Phạm Văn Khang

THÔNG TIN TOÀN VĂN LUẬN ÁN CỦA NCS PHẠM VĂN KHANG

Đề tài luận án: Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ của bệnh than tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, 2010 - 2022

Chuyên ngành: Y học dự phòng                                           Mã số:   9 72 01 63

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Khang        Khóa đào tạo: 40

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Như Dương

                                                                   2. PGS.TS. Phạm Quang Thái

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NCS Phạm Văn Khang đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định số 1526/QĐ-VSDTTƯ ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hội đồng đã họp vào 9h00 ngày 22/12/2023

Thông tin toàn văn luận án:

1._Luan_an_Pham_Van_Khang-_5.2.24_final.pdf

Thông tin tóm tắt luận án Tiếng Việt: 

2._Tom_tat_luan_an_Pham_Van_Khang-_5.2.24_final.pdf

 


Các bài viết liên quan