Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Vũ Đình Tuyên

THÔNG TIN TOÀN VĂN LUẬN ÁN CỦA NCS VŨ ĐÌNH TUYÊN

Đề tài luận án: Thực trạng, chủng vi khuẩn có liên quan đến bệnh sâu răng và kết quả điều trị bằng Silver diamine flouride 38% ở học sinh 6-7 tuổi tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương.

Chuyên ngành: Dịch tễ học                                           Mã số:   9 72 01 17

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đình Tuyên                  Khóa đào tạo: 38

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS. Ngô Văn Toàn

                                                                    2. PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NCS Vũ Đình Tuyên   đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định số 1386/QĐ-VSDTTƯ ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hội đồng đã họp vào 09h00 ngày 28/11/2023.

Thông tin toàn văn luận án:

Luận_án_-_Vũ_Đình_Tuyên.pdf

Thông tin tóm tắt luận án Tiếng Việt: 

Tóm_Tắt_Luận_án_-_Vũ_Đình_Tuyên.pdf

 


Các bài viết liên quan