Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công khai những thông tin theo quy định như sau: 
 

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021: 

Biểu mẫu 17: BM17-_Cong_khai_cam_ket_chat_luong_dao_tao.pdf

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2020-2021: 

Biểu mẫu 18: BM18-Cong_khai_chat_luong_dao_tao_thuc_te.pdf

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021: 

Biểu mẫu 19: BM19-Cong_khai_co_so_vat_chat.pdf

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữunăm học 2020-2021: 

Biểu mẫu 20: BM20-Cong_khai_doi_ngu_GV_co_huu.pdf

5. Công khai tài chính năm học 2020-2021: 

Biểu mẫu 21: BM21-Cong_khai_tai_chinh.pdf

 


Các bài viết liên quan