Thư mời cung cấp báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 09 danh mục vật tư y tế. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán mua sắm và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chi tiết xem tại công văn sau:

Thu_yeu_cau_chao_gia-Mua_VT_PCD_NSNN_2021-18-6-2021.docx

Các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế xem chi tiết tại đây: 

quyet-dinh-1444-qd-byt-huong-dan-lua-chon-va-su-dung-khau-trang-phong-chong-dich-covid.pdf1616qd-byt080420201-signed_144202015.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan