DỰ ÁN “ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM” | VIETNAM COVID-19 EMERGENCY RESPONSE PROJECT

DỰ ÁN “ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM” | VIETNAM COVID-19 EMERGENCY RESPONSE PROJECT

Kế hoạch thực hiện các cam kết Môi trường và Xã hội  | Environmental and Social Commitment Plan (bản cập nhật)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm (POLYVAC) được Chính phủ và Bộ Y tế giao thực hiện dự án “Ứng phó khẩn cấp đại dịch COVID-19 của Việt Nam”. Dự án được Tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới. Trong các hoạt động của dự án, các đơn vị triển khai dự án sẽ triển khai các biện pháp và hành động để đảm bảo rằng Dự án tuân thủ theo các Tiêu chuẩn về Môi trường và Xã hội (ESSs), trong đó bao gồm mộtKế hoạch thực hiện các cam kết Môi trường và Xã hội  với sự tham vấn của các bên liên quan của dự án.

Nội dung chi tiết về Kế hoạch xem tại đây: 

ESMP_tieng_viet_25112020_sua_sau_danh_gia_giua_ki.docx

[English below]
------

National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) and the Center for Research and Production of Vaccines and Biologicals (POLYVAC) are going implement the "Vietnam COVID-19 Emergency Response Project" under the financial support of International Bank for Reconstruction and Development (the Bank). The recipient Institutes will implement material measures and actions so that the Project is implemented in accordance with the Environmental and Social Standards (ESSs). This includes an Environmental and Social Commitment Plan (ESCP). According to requirement of the Bank, the relevant Stakeholders should be informed with the ESCP. 

Detail of the ESCP can be found at the following link:

ESMP_final_20202511_revised_post-assessment.docx

 


Các bài viết liên quan