THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS TỪ TẤN THỨ

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:Yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh ngoại trú về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hiệu quả can thiệp tại Trung tâm y tế huyện, tỉnh Bình Dương

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế           Mã số: 62 72 01 64

Họ và tên nghiên cứu sinh: Từ Tấn Thứ                                Khóa đào tạo: 36

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Đào Văn Dũng

                                                                   2. PGS.TS. Trần Văn Hưởng

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Tỷ lệ nhân viên y tế hài lòng chung về môi trường đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Khoa Khám bệnh là 67,3%.Tỷ lệ người bệnh hài lòng chung về chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Khoa Khám bệnh là 63,1%.

2. Một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của người bệnh: Cung cấp thông tin đầy đủ cho người bệnh; chỉ đạo, kiểm tra giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin; thái độ giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế; người bệnh cao tuổi, thời gian bị bệnh lâu và nằm viện nhiều lần. Một số yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sự hài lòng của người bệnh: Nhân viên y tế chưa thường xuyên được đào tạo, cập nhật kỹ thuật chuyên sâu mới; thiếu nhân lực; thiếu thuốc; kinh phí đầu tư mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất hạn chế; phần mềm công nghệ thông tin chưa hoàn chỉnh; quảng bá năng lực Trung tâm Y tế chưa được đẩy mạnh.

3. Xây dựng mô hình can thiệp bao gồm 04 giải pháp: (1) Đầu tư, sắp xếp, cơ cấu lại nguồn lực; (2) Xây dựng, chuẩn hoá và áp dụng các quy trình chuyên môn tại từng bộ phận; (3) Ứng dụng CNTT nhằm tăng cường công tác quản trị vận hành; (4) Xây dựng và triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo.

Kết quả như sau:

  • Điểm chất lượng Khoa Khám bệnh theo 23 tiêu chí tăng từ 3,35 lên 4,17 điểm.
  • Tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế về đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng từ 65,4% lên 90,6%.
  • Tỷ lệ người bệnh hài lòng về phương tiện hữu hình tăng từ 74,2% lên 91,3%, danh tiếng, uy tín của Khoa Khám bệnh tăng từ 47,2% lên 88,7%, năng lực phục vụ của nhân viên y tế tăng từ 45,7% lên 89,3%, mức độ tin cậy của người bệnh đối với Khoa Khám bệnh tăng từ 47,8% lên 89,5%, hài lòng về sự đồng cảm của nhân viên y tế tăng từ 49,2% lên 88,3%, hài lòng về đáp ứng của Khoa Khám bệnh tăng từ 66,5% lên 91,7%.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Đại diện người hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh

Từ Tấn Thứ

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS

The Ph.D. Dissertation title: Factors affecting outpatient patient satisfaction with the quality of medical examination and treatment services covered by health insurance and intervention effectiveness at District Medical Center, Binh Duong province.

Specialization: Sociological Hygiene and Health Organization          Code: 62 72 01 64

Name of PhD student:  Tu Tan Thu                              

Supervisors:                   1. Prof. Dao Van Dung, M.D, Ph.D

                                        2. Assoc. Prof. Tran Van Huong, M.D, Ph.D

Training Institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. The percentage of medical staff satisfied with the environment ensuring the quality of medical examinations and treatments covered by health insurance was 67.3%.The rate of patients satisfied with the quality of medical examination and treatment was 63.1%.

2. Some factors that positively affect patient satisfaction: Providing complete information to patients; Direction, inspection, and supervision; IT applications; communication and behavior of medical staff; Patients are elderly, have been sick for a long time, and have been hospitalized many times.Some factors negatively affect patient satisfaction: Medical staff had not been regularly trained and updated with new specialized techniques; There was a manpower shortage; The lack of medicine; Funds for investment in purchasing and renovating facilities were limited; Incomplete information technology software; Promotion of the Medical Center's capacity had not been promoted.

3. The intervention model design includes 04 solutions: (1) Invest, arrange, and restructure resources; (2) Develop, standardize, and apply professional processes in each department; (3) Apply IT to enhance operational management; (4) Develop and implement training and education programs.

The following results:

  • The quality score of the Medical Examination Department according to 23 criteria increased from 3.35 to 4.17 points.
  • The satisfaction rate of medical staff with the quality of medical examination and treatment covered by health insurance increased from 65.4% to 90.6%.
  • The percentage of patients satisfied with the Department of Examination facilities increased from 74.2% to 91.3%, satisfied with the Department of Examination reputation increased from 47.2% to 88.7%, satisfied with the capacity of medical staff increased from 45.7% to 89.3%, satisfied with confidence level of the patients to the Department of Examination  increased from 47.8% to 89.5%, satisfied with empathy of medical staff increased from 49.2% to 88.3%, satisfied with the the Department of Examination’s fulfillment increased from 66.5% to 91.7% (p< 0.05).

 

Supervisors

  1. Prof. Dao Van Dung, M.D, Ph.D
  2. Assoc. Prof. Tran Van Huong, M.D, Ph.D

Hanoi, January 22, 2024

PhD student

Tu Tan Thu

Tóm tắt luận án tiến sĩ Tiếng Việt của NCS Từ Tấn Thứ:

Tóm tắt luận án tiến sĩ Tiếng Anh của NCS Từ Tấn Thứ:

Luận án của NCS Từ Tấn Thứ:

 


Các bài viết liên quan