THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS NGÔ KHÁNH PHƯƠNG

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Xác định tác nhân gây não úng thuỷ và nhiễm trùng sơ sinh bằng phương pháp giải trình tự RNA và 16S rRNA tại bệnh viện Nhi Trung ương

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                                Mã số: 9 42 01 07

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Khánh Phương                    Khóa đào tạo: 38-2018

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Đặng Đức Anh

                                                                   2. PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Nghiên cứu đã tổng hợp, phân tích một sốđặc điểm của nhóm bệnh nhi não úng thuỷ và nhiễm trùng sơ sinh tại bệnh viện Nhi Trung ương từ 2019-2020 và đưa ra một số thông tin cơ bản về đặc điểm nhân khẩu học cũng như tác nhân phát hiện bằng phương pháp xét nghiệm bệnh viện như nuôi cấy, PCR đa mồi. 

2. Nghiên cứu đã đánh giá được ưu, nhược điểm của các phương pháp xét nghiệm phát hiện tác nhân gây bệnh não úng thuỷ và nhiễm trùng sơ sinh đang ứng dụng phổ biến trong chẩn đoán lâm sàng hiện nay.

3. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật giải trình tự gene thế hệ mới, cụ thể là giải trình tự 16S rRNA và RNA-seq để phát hiện tác nhân vi khuẩn, vi rút nghi ngờ gây bệnh não úng thuỷ và nhiễm trùng sơ sinh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

Đại diện người hướng dẫn

GS.TS. Đặng Đức Anh

Nghiên cứu sinh

Ngô Khánh Phương

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

 

Title: Identification of the causal pathogens of infants with hydrocephalus and neonatal sepsis using RNA and 16S rRNA metagenomic sequencing at National Children’s Hospital

Specialization: Microbiology                          Code: 9 42 01 07

Name of PhD student: Ngo Khanh Phuong

Supervisors:                1. Prof. Dr. Dang Duc Anh

                                    2. Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Thu Ha

Training Institution:  National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. The study has summarized and analyzed some characteristics of the groups of infants with hydrocephalus and neonatal sepsis at the National Children's Hospital from 2019-2020 and provided some basic information about demographic characteristics as well as causal pathogens detected by hospital testing methods such as culture and multiplex PCR.

2. The study has evaluated the advantages and disadvantages of testing methods to detect the causal pathogens of infants with hydrocephalus and neonatal sepsis that are commonly used in currentclinical diagnosis.

3. The study hasapplied next generation gene sequencing techniques, specifically 16S rRNA and RNA sequencing to detect bacterial and viral pathogens suspected of causing hydrocephalus and neonatal infections.

Hanoi, 21st  February 2024

Supervisors

Prof. Dr. Dang Duc Anh

PhD student

Ngo Khanh Phuong

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Ngô Khánh Phương:

Tóm_tắt_luận_án_-NCS_Ngô_Khánh_Phương.pdf

Luận án của NCS Ngô Khánh Phương:

Luận_án-_NCS_Ngô_Khánh_Phương.pdf

Phu_luc_5._Giay_chung_nhan_Y_duc_DA_NUT.pdf

Phu_luc_5._P3H_IRB_approval.pdf

Phu_luc_7._MultiQC_Report.pdf

 


Các bài viết liên quan