THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS LƯU THỊ DUNG

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 týp nguy cơ cao ở Việt Nam

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                      Mã số:  9 42 01 07 

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lưu Thị Dung                     Khóa đào tạo:  38

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Vân Trang

                                                               2. GS. TS. Phan Thị Ngà

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ Sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Nghiên cứu đã đưa ra được tỷ lệ nhiễm HPV ở MSM, PNBD và nữ sinh viên tại Việt Nam, 2017-2018 lần lượt là 29,8%, 26,4% và 4,2% và sự phân bố các týp HPV tại Việt Nam.

2. Nghiên cứu đã đưa ra được đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của 134 mẫu và dựng cây phát sinh loài cho 14 týp HPV nguy cơ cao. Các chủng Việt Nam thuộc týp dưới chi alpha 7 có quan hệ gần gũi với các chủng có nguồn gốc từ Đông Á như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan. Các chủng Việt Nam thuộc týp dưới chi alpha 9 và dưới chi alpha khác có đa dạng di truyền cao hơn và giống với chủng ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm các quốc gia thuộc châu Á, Mỹ la tinh. Dòng và dưới dòng trên gen L1 và E6 và E7 cho kết quả cơ bản tương đồng khi xây dựng trên cây phát sinh chủng loại. 

3. Nghiên cứu đã phát triển 5 bộ mẫu chuẩn từ 14 plasmid tái tổ hợp và mẫu bệnh phẩm lâm sàng nhằm đánh giá sinh phẩm chẩn đoán Realtime-PCR cho 14 týp HPV nguy cơ cao. Các bộ mẫu chuẩn này đã được ứng dụng để để đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật cho bộ sinh phẩm NIHE-Realtime PCR hrHPV Kit. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Đại diện người hướng dẫn

PGS. TS. Nguyễn Vân Trang

                               Nghiên cứu sinh

                                Lưu Thị Dung

                                            

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title: Molecular characteristics of L1 and E6-E7 gene of Human papillomavirus among some targeted-groups and establishment of standard panels for 14 high-risk genotypes HPV in Vietnam.

Specialization: Microbiology                                    Code:  9 42 01 07

Name of PhD student:     Luu Thi Dung

Supervisors:               1 Assoc. Prof. Nguyen Van Trang

                                   2. Prof. Phan Thi Nga

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. This study showed HPV prevalences of 29.8%, 26.4% and 4.2% among men sex men, female sex workers and female students, respectively as well as described HPV genotypes distribution in Vietnam during 2017-2018.

2. This study characterized the molecular features of the L1 and E6-E7 genes of 134 samples and had constructed phylogenetic trees for the 14 high-risk HPV genotypes. Isolates in Vietnam belonging to the alpha-7 subspecies are closely related to strains originating from East Asia such as Japan, Thailand, China and Taiwan, while isolates belonging to the alpha-9 and other subspecies are more diverse and genetically similar with strains from Asia and Latin America. Regarding phylogenetic analysis, lineage and sublineage classification based on L1 and E6-E7 gave generally similar results, with some exceptions.

3.This study had developed 5 panels of standard samples to evaluate the clinical, analytical sensitivity and specificity  as well as the assay precision for the realtime-PCR method detecting 14 high-risk HPV genotypes. The panels were constructed using clinical samples and plasmids contain the target HPV genes. These panels had been applied to evaluate the performance of NIHE-Realtime PCR hrHPV kit.                                          

Supervisors

Assoc. Prof. Nguyen Van Trang

                                            PhD student

                                          Luu Thi Dung

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tom_tat_luan_an_Luu_Thi_Dung.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_Luu_Thi_Dung.pdf

 


Các bài viết liên quan