Thông tin về các kết luận mới của luận án NCS Đặng Thành Nam

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thực trạng và chi phí đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2018. 

Chuyên ngành: Y tế công cộng                                                 Mã số: 9 72 07 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thành Nam                         Khóa đào tạo: Khóa 37

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:   1. PGS. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương  

                                                                    2. TS. Thẩm Chí Dũng

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Thực trạng hoạt động, cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Hầu hết các khoa, phòng khối lâm sàng và cận lâm sàng đã sử dụng trên 10 năm tại Bệnh viện (BV) huyện. Trên 40% các Trạm Y tế xã (TYTX) có các khoa phòng với thời gian sử dụng trên 10 năm chiếm tỷ lệ trên 40%. Tình trạng nhân lực đồng đều giữa các tuyến khi bác sĩ và điều dưỡng chiếm đa số, tất cả các TYTX đều có bác sĩ. Tất cả các khoa phòng khu vực cận lâm sàng và lâm sàng đều thiếu trang thiết bị (TTB) theo quy định tại BVĐK huyện và trên 40% các TYTX đều thiếu TTB. Hầu hết các dịch vụ theo chuyên khoa chỉ đáp ứng dưới 50% theo danh mục của BYT. Xu hướng gia tăng bệnh không lây, chi phí dịch vụ y tế và số lượt cung ứng dịch vụ đã diễn ra nhanh chóng trong giai đoạn từ 2016-2018. 

2. Phân tích chi phí đầy đủ của dịch vụ khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Chi phí đơn vị một lượt điều trị ngoại trú, nội trú tại BV huyện lần lượt là 732.000 VNĐ, 2.900.000 VNĐ và tại TYTX lần lượt là 329.000 VNĐ, 1.300.000 VNĐ. Chi phí đơn vị dịch vụ khám bệnh, giường bệnh, phẫu thuật - thủ thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tại BV huyện lần lượt là 287.000 VNĐ, 301.000 VNĐ, 374.000 VNĐ, 40.000 VNĐ và 94.000 VNĐ và tại TYTX lần lượt là 320.000 VNĐ, 776.000 VNĐ, 592.000 VNĐ. Tất cả chi phí đơn vị đều cao hơn phí dịch vụ kể cả bỏ đi khấu hao. Chi phí nhân lực chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí của hầu hết các dịch vụ.

3. Kết quả suất phí cơ bản dựa trên phân tích chi phí

Hầu hết TYTX đều có suất phí cơ bản (SPCB) thấp hơn SPCB toàn huyện (ngoại trừ TYTX Quy Hóa). Khi bóc tách tuyến huyện ra khỏi tuyến xã trong phân bổ định suất, SPCB của các TYTX lại chênh lệch khác nhau khi so sánh với SPCB tuyến xã. Quỹ định suất BV huyện năm 2019 khi chưa bao gồm hệ số điều chỉnh có sự chênh lệch cao nhất khi giảm tới 79,9% so với tổng chi khám, chữa bệnh (KCB) ngoại trú theo phân tích chi phí năm 2018. Tuy nhiên, sự chênh lệch thay đổi đáng kể với mô hình định suất có hệ số điều chỉnh khi quỹ định suất BV huyện năm 2019 chỉ giảm 33,9% so với tổng chi KCB ngoại trú theo phân tích chi phí năm 2018. Tất cả các TYTX đều có kết dư quỹ định suất năm 2019 so với tổng chi KCB ngoại trú năm 2018 trong cả hai mô hình định suất có hệ số điều chỉnh và không có hệ số điều chỉnh.

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2022

          Đại diện người hướng dẫn

    PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Dương                       

          Nghiên cứu sinh

        Đặng Thành Nam

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS

Title:  Current situation and full cost of curative services at primary health care level in Minh Hoa district, Quang Binh province, 2018.

Specialization: Public Health                                                     Code: 9 72 07 01

Name of PhD student: Dang Thanh Nam

Supervisors:               1. Ass.Prof. Nguyen Thi Thuy Duong

                                    2. Dr. Tham Chi Dung

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. Curent situation of operation and provision of curative services at primary healthcare level in Minh Hoa district, Quang Binh province

Most of department have been used for more than 10 years at Minh Hoa district hospital. Over 40% of commune health center (CHC) had the number of departments, which was used for more than 10 years, accounted for over 40%. The human resources were similar among health facilities since the doctors and nurses made the majority of personnel structure. The essential medical equipments were lack at all subclinical and clinical departments in district hospital and over 40% of CHC were not fully equipped with medical equipment, according to MOH requirement. Less than 50% of services comprised in the list of MOH was provided at health facilities. The trend of increasing NCDs diseases, medical services cost and services delivery number has taken place rapidly over the period 2016-2018.

2. The full cost of curative services at the primary healthcare level in Minh Hoa district, Quang Binh province

The full unit cost of outpatient and inpatient services provided was 732,000 VND, 2,900,000 VND respectively at district hospital and 329,000 VND, 1,3000,000 VND respectively at CHCs. The full unit cost of outpatient visit, inpatient bed day, surgery, laboratory test, and image diagnosis were 287,000 VND, 301,000VND, 374,000 VND, 40,000 VND, 94,000 VND respectively at district hospital and 320,000VND, 776,000 VND, 592,000 VND respectively at CHC. All unit costs were higher than FFS in which the personel cost accounted for the highest share of the cost structure for the most clinical services. 

3. Estimation of base rate based on cost analysis

Most of the CHCs had base rate that lower than the base rate of the whole district (except Quy Hoa CHC). When disaggregating the district level from the commune level in the capitation allocation, the base rate of CHCs were different when compared with the base rate of the whole commune level. In the system without adjustment coefficient, the capitation fund of district hospital in 2019 illustrated the highest different when compared to the total outpatient cost in 2018 (reduction of 79.9%). In the system with adjustment coefficient, the capitation fund of district hospital only decreased by 33.9% compared to the total outpatient cost. All CHCs received capitation fund in 2019 that was higher than total outpatient cost in 2018 at both system.

Supervisors

Ass.Prof. Nguyễn Thị Thùy Dương

           PhD student

       Đặng Thành Nam

Tải file tóm tắt luận án tại đây: 

Tom_tat_luan_an_-_Dang_Thanh_Nam.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_Dang_Thanh_Nam.pdf

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  330 của NCS Đặng Thành Nam

 

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG VÀ CHI PHÍ ĐẦY ĐỦ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ, HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH, NĂM 2018”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  9 72 07 01

 

CỦA NCS. ĐẶNG THÀNH NAM

   _VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ_

 

                            THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2022

                            ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                           Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 

 


Các bài viết liên quan