Thông tin về các kết luận mới của luận án NCS Dương Đức Thiện

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài:  Xây dựng và kết quả thử nghiệm gói dịch vụ y tế cơ bản trong điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại Trạm Y tế xã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 2017 - 2018

Chuyên ngành:  Y tế công cộng                           Mã số:  62 72 03 01

Nghiên cứu sinh:  DƯƠNG ĐỨC THIỆN

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:         1. GS.TS. Vũ Sinh Nam

                                                                           2. TS. Trần Thị Mai Oanh 

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

Đây là nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam liên quan đến xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản tại trạm y tế xã.Nghiên cứu đã đề xuất danh mục các dịch vụ cơ bản và thuốc cho Bộ Y tế trong hướng dẫn trạm y tế xã thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã, bao gồm các dịch vụ về sàng lọc (cơ hội, chủ động), khám chẩn đoán, điều trị, tư vấn, quản lý bệnh và danh mục thuốc. Đây là bằng chứng để xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản cho các vấn đề sức khỏe ưu tiên khác tại trạm y tế xã. 

Nghiên cứu đã cho cho thấy thực trạng cung ứng gói dịch vụ y tế cơ bản đối với tăng huyết ápvà đái tháo đường tại trạm y tế xã huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và một số lý do  chưa cung ứng được đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật: thiếu nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn; thiếu trang thiết bị y tế; thiếu thuốc do việc lập kế hoạch, mua sắm và cung ứng thuốc chưa đáp ứng nhu cầu và các điều kiện cần thiết để cung ứng gói dịch vụ đó có chất lượng, hiệu quả. Để triển khai gói dịch vụ cơ bản trong điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã cần có một số điều kiện: nhân viên y tế cần có đủ kiến thức, thực hành tốt trong chẩn đoán, điều trị và tư vấn cho người bệnh; tính sẵn có của dịch vụ kỹ thuật và thuốc; có đủ nguồn tài chính công để khuyến khích cung ứng các dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã; theo dõi, giám sát chặt chẽ dựa trên các chỉ số hoạt động. 

Nghiên cứu đã ước tính được chi phí cung ứng danh mục dịch vụ cơ bản trong điều trị và quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại tuyến xã gồm ba cấu phần chính: (1) chi phí khám chữa bệnh tính trên lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế xã; (2) chi phí thực hiện các hoạt động dự phòng thường quy của trạm y tế xã tính trên đầu người dân; (3) Chi phí thực hiện sàng lọc tăng huyết áp và đái tháo đường tại tuyến xã tính theo lượt sàng lọc; qua đó xác định chi phí thực hiện Danh mục dịch vụ cơ bản trong điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường tại tuyến xã được tính bình quân/người/năm. Việc thực hiện sàng lọc tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã ở thành phố Hà Nội có thể tiết kiệm được kinh phí do giảm chi phí điều trị ở tuyến trên và chi phí điều trị do có biến chứng.

Hà Nội, ngày  02  tháng 6  năm 2023

Đại diện người hướng dẫn

                                     GS.TS. Vũ Sinh Nam                                     

Nghiên cứu sinh

Dương Đức Thiện

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

 

Development and results of piloting basic benefit packages for treatment, management of hypertension and diebetes at commune health station in Soc son district, Ha Noi.

Specialization: Public Health             Code: 62 72 03 01

Name of PhD student: Duong Duc Thien

Supervisors:                  1. Prof., Ph.D. Vu Sinh Nam

                                      2. Ph.D. Tran Thi Mai Oanh

Training Institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology

Summary of the thesis’s new findings 

This is the first study in Vietnam related to the development of a basic health service package at commune health station (CHS). The study proposed a list of basic services and drugs for the Ministry of Health in guiding CHSs to treat and manage hypertension and diabetes right at commune health station, including opportunity and active screenin, examination, diagnosis, treatment, counseling, disease management; 9 hypertention and 6 diabetes drugs. This is the evidence to develop a basic health service package for other priority health issues at the commune health station.

The study has shown the current situation of providing basic medical service packages for hypertension and diabetes at the commune health station of Soc Son district, Hanoi city. Hanoi and the reason why the commune health station cannot provide adequate technical services: Lack of human resources to meet professional requirements; lack of medical equipment; shortage of drugs because the planning, procurement and supply of drugs. In order to implement a basic service package in treatment and management of hypertension and diabetes at CHSs, certain conditions must be met: medical staff need to have sufficient knowledge and good practice in diagnosing, treating and counseling patients; availability of technical services and drugs; sufficient public financial resources; closely monitoring and supervision based on performance indicators.

The research has estimated the cost of providing the list of basic services in the treatment and management of hypertension and diabetes at the commune level, including three components: (1) the cost of medical care at CHS; (2) the cost of performing routine preventive activities of the CHC; (3) The cost of screening for hypertension and diabetes at the commune level calculated by screening times; thereby determining the cost of implementing the list of basic services in the treatment and management of hypertension and diabetes at the commune level is calculated on average/person/year. The implementation of screening for hypertension and diabetes at CHS in Hanoi can save an estimated cost of 280 billion VND due to the savings in treatment costs at the upper level and the cost of treatment due to complications.

Hanoi, 2nd June 2023

Supervisor

Prof., Ph.D. Vu Sinh Nam

PhD student

Duong Duc Thien

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tomtat_24trang_-TV-_Duong_Duc_Thien.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

Tomtat_24trang_-Eng_-_Duong_Duc_Thien.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_-_Duong_Duc_Thien.pdf

QD_thanh_lap_HD_danh_gia_luan_an_cap_Vien_-_Duong_Duc_Thien.pdf

 


Các bài viết liên quan