Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Thị Minh Tâm

THÔNG TIN TOÀN VĂN LUẬN ÁN CỦA NCS TRẦN THỊ MINH TÂM

Đề tài luận án:Nghiên cứu kiểu gen HLA lớp I và đột biến gen HIV-1 liên quan đến tải lượng vi rút và số lượng tế bào CD4, Hà Nội 2014 - 2016

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                          Mã số:  9 42 01 07

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Minh Tâm               Khóa đào tạo: 38

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:     1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh

                                                                       2. TS. Nguyễn Thùy Linh

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NCS Trần Thị Minh Tâm  đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định số 1300/QĐ-VSDTTƯ ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hội đồng đã họp vào 14h00 ngày 06/11/2023.

Thông tin toàn văn luận án:

Luận_án_-_Trần_Thị_Minh_Tâm.pdf

Thông tin tóm tắt luận án Tiếng Việt: 

Tóm_tắt_luận_án_-_Trần_Thị_Minh_Tâm.pdf

 


Các bài viết liên quan