Thông báo về việc bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư năm 2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng viên của các Bộ môn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư năm 2020 như sau:

I. Nhu cầu bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

TTBộ mônGiáo sưPhó giáo sư
1Khoa học y sinh0101
2Vi sinh vật học0201
3Dịch tễ học01 
4Y tế công cộng0202
5Y học dự phòng 01
6Quản lý y tế0103
 Tổng cộng0708

II. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Viện.

2. Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Viện (Các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

3. Có nguyện vọng được bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư tại Viện.

III. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Mẫu số 15 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư.

3. Minh chứng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (kèm theo bản dịch được công chứng, nếu có).

4. Lý lịch khoa học của giảng viên đăng ký bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (theo mẫu kèm theo).

Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư năm 2020 đến hết ngày 23/12/2020 để tiến hành bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư cho các giảng viên theo đúng trình tự quy định. 

Xin trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan