Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 312 của NCS Nguyễn Hoàng Tùng

Đề tài: 

“ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG VẮC XIN CÚM MÙA TAM GIÁ DẠNG MẢNH BẤT HOẠT (IVACFLU-S) SẢN XUẤT TẠI IVAC”

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 15

 

CỦA NCS. NGUYỄN HOÀNG TÙNG

   _ VIỆN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ_

 

                                THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày  16 tháng 4 năm 2021

                                TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan