Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 310 của NCS Trần Đắc Tiến

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM BETALACTAM PHỔ RỘNG CỦA VI KHUẨN

ĐƯỜNG RUỘT Ở NGƯỜI KHỎE MẠNH TẠI MỘT XÃ, TỈNH HÀ NAM”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. TRẦN ĐẮC TIẾN

   _ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ NAM_

 

                                           THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày  09 tháng 4 năm 2021

                                           TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan