Thông báo Kết quả xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư năm 2022

Ngày 16/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Viện đối với 02 hồ sơ. Kết quả 02 hồ sơ đạt đủ số phiếu cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm. Cụ thể như sau:

TTHọ và tên ứng viênChức danh đăng ký bổ nhiệmNgành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệmTổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số TV HĐ
1Phạm Quang Thái                                               PGSY học/ Dịch tễ học11/11/11
2Lê Anh TuấnPGSY học/ Dịch tễ học11/11/11

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả họp xét đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện.

Nếu có ý kiến phản ánh xin gửi về Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 01/6/2022

Xin trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan