Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 306 của NCS Vũ Hoàng Anh

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG NGUY CƠ MẮC BỆNH DẠI Ở NGƯỜI LÀM NGHỀ GIẾT MỔ CHÓ VÀ HIỆU QUẢ 

CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 2016 - 2018”

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 17

 

CỦA NCS. VŨ HOÀNG ANH

   _ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI _

 

                                              THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2020

                                              TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà A) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan