Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 295 của NCS Đặng Quang Tấn

Đề tài:   

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐIỀU LỆ Y TẾ QUỐC TẾ” 

              
CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC 

MÃ SỐ:  62 72 01 17  CỦA NCS. ĐẶNG QUANG TẤN 

 _ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG - BỘ Y TẾ_

             

                                THỜI GIAN:  08 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2019 

                                TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 
                                                                    Trân trọng kính mời!    
 


Các bài viết liên quan