Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 43 năm 2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 43 năm 2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 43 năm 2023 như sau:

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

   TB_tuyen_NCS_2023_-_Vien_VSDTTW.pdf

Biểu mẫu, phụ lục tải tại đây: 

   BM01-_Phieu_dang_ky_du_tuyen.doc

   BM02-_Ly_lich_khoa_hoc.doc

   Phu_luc_1-Danh_muc_nganh_dung-phu_hop.doc

   Phu_luc_2-_Quy_dinh_doi_voi_chung_chi_ngoai_ngu.docx

   Phu_luc_3_-_So_yeu_ly_lich.doc

   Phu_luc_4_-_Huong_dan_trinh_bay_De_cuong.doc

   Phu_luc_5_-_Du_kien_KHHT-_NC_toan_khoa.docx

  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 03/7/2023 đến ngày 31/8/2023 (trong giờ hành chính, trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).
  • Thời gian xét tuyển dự kiến: tháng 10-11/2023.
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 phố Yec xanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, ĐT: (024) 38.211.631; email: dtsdh@.nihe.org.vn.

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan