Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (kèm văn bản chi tiết) và đề nghị các đại học, trường đại học, học viện và viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục đại học) thực hiện các việc sau:


Các bài viết liên quan