Thành viên Hội đồng chức danh cơ sở năm 2020 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/ phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thực hiện thông tư số 04/2019/TT BGD ĐT và 06/2020/TT BGD ĐT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành - liên ngành, Hội đồng giáo sư cơ sở, ngày 12/5/2020.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở gồm 11 thành viên theo Quyết định số 573/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020 và phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký theo Quyết định số 580/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020  gồm các nhà giáo có tên sau đây: 

   1.    GS. TS. Đặng Đức Anh, chuyên ngành Vi sinh học, Chủ tịch Hội đồng.

   2.    GS. TS. Phùng Đắc Cam, chuyên ngành Vi sinh y học, Ủy viên Hội đồng.

   3.    GS. TS. Nguyễn Trần Hiển, chuyên ngành Dịch tễ học, Phó Chủ tịch Hội đồng.

   4.    GS. TS. Vũ Sinh Nam, chuyên ngành Dịch tễ học, Ủy viên thư ký Hội đồng.

   5.    GS. TS. Phan Thị Ngà, chuyên ngành Vi sinh vật y học, Ủy viên Hội đồng.

   6.    PGS. TS. Trần Như Dương, chuyên ngành Dịch tễ học, Ủy viên Hội đồng.

   7.    PGS. TS. Dương Thị Hồng, chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế, Ủy viên Hội đồng.

   8.    PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hà, chuyên ngành Vi sinh y học, Ủy viên Hội đồng.

   9.    PGS. TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng, chuyên ngành Vi sinh vật học, Ủy viên Hội đồng.

  10.   PGS. TS. Nguyễn Thị Thi Thơ, chuyên ngành Y tế công cộng, Ủy viên Hội đồng.

  11.  PGS. TS. Vũ Đình Thiểm, chuyên ngành Dịch tễ học, Ủy viên Hội đồng.

Nội dung Quyết định số 573/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020 về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2020 gồm 11 thành viên xem tại đây: 

NIHE_QD_thanh_lap_HDGS_CS_-2020-573.pdf

Nội dung Quyết định số 580/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020 về việc phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2020 xem tại đây:

NIHE_QD_CT_TK-2020-580-1.pdf

Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xem chi tiết tại đây:

   1. GS. TS. Đặng Đức Anh: 1._Ly_lich_khoa_hoc_-_GS_Dang_Duc_Anh.pdf

   2. GS. TS. Phùng Đắc Cam: 2._Ly_lich_khoa_hoc_-_GS_Phung_Dac_Cam.pdf

   3. GS. TS. Nguyễn Trần Hiển: 3._Ly_lich_khoa_hoc_-_GS_Nguyen_Tran_Hien.pdf

   4. GS. TS. Vũ Sinh Nam: 4._Ly_lich_khoa_hoc_-_GS_Vu_Sinh_Nam.pdf

   5. GS. TS. Phan Thị Ngà: 5.__Ly_lich_khoa_hoc_-_GS_Phan_Thi_Nga.pdf

   6. PGS. TS. Trần Như Dương: 6._Ly_lịch_khoa_hoc_-_PGS_Tran_Nhu_Duong.pdf

   7.  PGS. TS. Dương Thị Hồng: 7._Ly_lich_khoa_hoc_-_PGS_Duong_Thi_Hong.pdf

   8.  PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hà: 8._Ly_lich_khoa_hoc_-_PGS_Hoang_Thi_Thu_Ha.pdf

   9.  PGS. TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng: 9._Ly_lich_khoa_hoc_-_PGS_Nguyen_Le_Khanh_Hang.pdf

  10. PGS. TS. Nguyễn Thị Thi Thơ: 10._Ly_lich_khoa_hoc_-_PGS_Nguyen_Thi_Thi_Tho.pdf

  11. PGS. TS. Vũ Đình Thiểm: 11._Ly_lich_khoa_hoc_-_PGS_Vu_Dinh_Thiem.pdf

 


Các bài viết liên quan