Danh sách các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài

STTTÊN TẠP CHÍNƠI XUẤT BẢNNĂM XUẤT BẢNTẬPSỐĐỊA CHỈ LƯU TRỮ
Tạp chí Tiếng Việt
1Tạp chí Y học dự phòngTổng hội y học Việt nam2000103 (45)Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2001113 (49)Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200313

1 (58)
1 (59) phụ bản

2+3 (60)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200414

1 (65) phụ bản
4 (68)

5 (69)

6 (71)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200515

1 (72)
2+3 (74)

4 (75)

5 (76)

6 (77)

6 (78) chuyên đề

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200616

1 (79)
2 (80)

2 (81) phụ bản

2 (82) phụ bản

5 (84)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200717

3 (88)
5 (90) phụ bản

6 (91)

7 (92)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200818

1 (93)
2 (94)

3 (95) phụ bản

5 (97)

6 (98)

7 (99)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200919

1 (100)
3 (102) phụ bản

4 (103)

5 (104)

6 (105)

7 (106)

8 (107)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2010202 (110) phụ bản
3 (111)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2Tạp chí Y học thực hànhBộ y tế2003 

1 (439)
2 (442+443)

3 (446)

4 (450)

5 (452)

6 (454)

7 (456)

8 (458)

10 (463)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004 

1 (471)
2 (472)

3 (474)

4 (478)

5 (480)

6 (481)

7 (483)

8 (484)

9 (487)

10 (490)

12 (499)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005 

1 (501)
2 (503)

4 (510)

5 (512)

6 (514)

7 (515)

8 (517)

10 (525)

11 (530)

12 (532)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2006 

1 (534)
2 (535)

3(536)

4 (538)

5 (544)

6 (547)

7 (549)

8 (551)

9 (553)

10 (555)

11 (558)

12 (560)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007 

1 (562)
2 (564)

3 (566+567)

4 (569+570)

5 (571+572)

6 (573)

7 (574)

8 (575+576)

9 (577+578)

10 (581+582)

11 (589+590)

12 (591+592)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008 

1 (594+595)
2 (597+598)

3 (599+600)

4 (604+605)

5 (608+609)

7 (612+613)

8 (614+615)

9 (618+619)

10 (625+626)

11 (627+628)

12 (633+634)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009 

1 (641+642)
2 (644+645)

3 (650)

4 (656)

5 (662)

6 (664)

7 (667)

10 (679)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2010 

2 (704)
3 (708)

6 (722)

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3Tạp chí Nghiên cứu Y họcĐại học Y Hà nội200321
23
1
3
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004282,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200640
42
1
3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

2007

2008

47
50

51

52

53

55

1,2
4

4

5

5

6

Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
53
54
1
2,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
4Tạp chí Thông tin Y dượcViện Thông tin y học Trung ương2004 3Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005 3,5,8,9,10,11
phụ trương tháng 11/05
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2006 2,3,4,7,8,9,10
phụ trương tháng 7/06
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007 1,4,8Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008 12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009 3,4,8,10Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2010 1,3Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tạp chí nước ngoài

 

1American Journal of Infection ControlElsevier2004321,2,4,5,7,8Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005331,3,4,8,9,10Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007351,2,3,4,5,6,7,8,9,
10
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2Biology of the CellElsevier2003951,2,3,4,5,6,7,8Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004961,2,3,4,5,6,7,8,9Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3Diagnostic Microbiology and Infectious DiseasesElsevier2003451,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
461,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
471,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004481,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
491,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
501,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005511,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
521,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
531,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
4Journal of Molecular BiologyElsevier20043351,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ  Trung ương
3361,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3371,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3381,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3391,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3401Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3411,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3421,2,3Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3431,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3442,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
20053451, 2,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3461,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3471,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3481,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3491,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3501,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3511,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3521,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3531,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3541,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
5Infection and ImmunityKing’s College2003711,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004721,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005731,2,3,4,5,6,8,9Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
6Journal of Clinical MicrobiologyAmerican Society for Microbiology2003411,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009471,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
7International Journal of EpidemiologyOxford University Press2003321,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004331,2,3,4,5Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005341,2,3,4,5,6Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007361,2,3,4,5,6Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008371,2,3,4,5,6Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009381,2,3,4,5,6Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
8The Journal of Infectious DiseasesThe University of Chicago Press20031871,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
1881,3,4,5,6,7,8,9,10Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
20041891,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
1902,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
20051911,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
1931,2,3,4Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
20071951,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
1961,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
20081961,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
1971,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
1981,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
20091991,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2001,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12   Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
9VirologyElsevier2004

318
319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

334

335

336

337

338

339

340

341

343

1,2
2

1,2

1

1,2

1,2

1

1,2

1,2

1,2

1,2

2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1

2

1,2

1,2

 

Các bài viết liên quan