Sách mới về Dịch tễ và Bệnh truyền nhiễm

Dự án Caried (Canada - Châu Á) về kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nổi trội hỗ trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương các tài liệu có tên sau: (tham khảo tại Thư viện của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương)

1.     David L. Heymann. Control of communicable diseases manual. American Public Health Association, 2008.

2.     Ross C. Brownson, Diana B. Petitti. Applied epidemiology. Oxford university press, 2006.

3.     Michael B. Gregg. Field Epidemiology. Oxford university press, 2008.

4.     John M. Last. Adictionary of epidemiology. Oxford university press, 2001.

5.     M.A. Connolly. Communicable diseases control in emergencies. A field manual.World health Organization.


Các bài viết liên quan