Tìm hiểu pháp luật: Lương cơ sở năm 2020

Vào ngày 12/11/2019, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 chính thức được Quốc hội thông qua. Theo khoản 7, điều 3 của Nghị quyết này mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức chính thức tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thời điểm thực hiện là vào ngày 01/7/2020.

Mức lương cơ sở này có 02 điểm đặc biệt so với việc tăng lương cơ sở của những năm trước đây:

  1. Một là, so với mức tăng lương cơ sở hàng năm từ năm 2013 đến nay thì đây là năm có mức lương cơ sở tăng cao nhất với 110.000 đồng/tháng.
  2. Hai là, theo chủ trương của Bộ chính trị tại Nghị quyết 27, năm 2020 sẽ là năm cuối cùng mức lương cơ sở còn tồn tại. Theo đó, vào năm 2021, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ.

Đinh Thúy Hiền - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan