Thư mời cung cấp báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục đính kèm. 

Nội dung chi tiết xem tại công văn số 817/VSDTTƯ-KHQT ngày 26/5/2021 về việc mời cung cấp báo giá tại đây: 

Thu_moi_bao_gia.pdf

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan