Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Phụ lục 1 trong Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/6/2023 về Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khoá 43 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học; 

Căn cứ Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/6/2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo điều chỉnh nội dung Phụ lục 1 - Các quy định về văn bằng kèm theo Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/6/2023 (bản gửi kèm).

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

TB_dieu_chinh_Phu_luc_1_TBTS_2023.pdf

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan