Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định vềviệc xác định chỉ  tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018;

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019. 

Nội dung chi tiết và phụ lục xem ở bản đính kèm sau: 

                 TB_tuyen_NCS_khoa_39-2019.pdf

                  Phu_luc_tuyen_sinh_2019.rar

Trân trọng thông báo.
 


Các bài viết liên quan