Thông báo thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 kèm theo công số 13 của Hội đồng giáo sư nhà nước; 

Ngày 12/5/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức Hội đồng Khoa học đào tạo đề cử 11 thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học Đào tạo, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương gồm 11 thành viên, danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên cụ thể sau đây: 

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG 
(Kèm theo Quyết định số: 448/ QĐ-VSDT TƯ ngày 12/5/2021 về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Quyết định số 451/QĐ-VSDT TƯ ngày 17/5/2021 về việc phê duyệt kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở. ) 
    
TTHọ và tênGiới tínhChức danh GS/PGSNgành Vai trò trong Hội đồng  
chuyên môn  
1Đặng Đức AnhNam GS. TSY học, Vi sinh họcChủ tịch  
2Nguyễn Trần HiểnNam GS. TSY học, Dịch tễ họcPhó Chủ tịch  
  
3Vũ Sinh NamNam GS. TSY học, Dịch tễ họcUỷ viên thư ký  
  
4Phùng Đắc CamNam GS. TSY học, Vi sinh họcUỷ viên  
5Phan Thị NgàNữGS. TSY học, Vi sinh y họcUỷ viên  
  
6Lê Thị Quỳnh MaiNữGS. TSY học, Vi sinh y họcUỷ viên  
  
7Trần Như DươngNam PGS. TSY học, Dịch tễ họcUỷ viên  
  
8Dương Thị HồngNữPGS. TSY học, VSXHH&TCYTUỷ viên  
  
9Nguyễn Thị Thùy DươngNữPGS. TSY học, Dịch tễ họcUỷ viên  
  
10Hoàng Thị Thu HàNữPGS. TSY học, Vi sinh y họcUỷ viên  
  
11Nguyễn Lê Khánh HằngNữPGS. TSY học, Vi sinh họcUỷ viên  
  

Chi tiết lý lịch khoa học của 11 thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xem tại đây:

1. GS. TS. Đặng Đức Anh: 1._GS._Dang_Duc_Anh.pdf

2. GS. TS. Phùng Đắc Cam: 2._GS._Phung_Dac_Cam.pdf

3. GS. TS. Nguyễn Trần Hiển: 3._GS._Nguyen_Tran_Hien.pdf

4. GS. TS. Vũ Sinh Nam: 4._GS._Vu_Sinh_Nam.pdf

5. GS. TS. Lê Thị Quỳnh Mai: 5._GS._Le_Thi_Quynh_Mai.pdf

6. GS. TS. Phan Thị Ngà: 6._GS._Phan_Thi_Nga.pdf

7. PGS. TS. Trần Như Dương: 7._PGS._Tran_Nhu_Duong.pdf

8. PGS. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương: 8._PGS._Nguyen_Thi_Thuy_Duong.pdf

9. PGS. TS. Dương Thị Hồng: 9.__PGS._Duong_Thi_Hong.pdf

10. PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hà: 10._PGS._Hoang_Thi_Thu_Ha.pdf

11. PGS. TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng: 11._PGS._Nguyen_Le_Khanh_Hang.pdf

 


Các bài viết liên quan