Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị chuyên môn thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Ứng phó khẩn cấp đại dịch COVID-19 của Việt Nam” (Dự án WB-VNCOVID-19) do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ không hoàn lại

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-VSDTTƯ ngày 29/10/2020 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị chuyên môn thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Ứng phó khẩn cấp đại dịch COVID-19 của Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ không hoàn lại, Viện xin thống báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu của Dự án như sau: 

Ket_qua_lua_chon_nha_thau.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan