Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 4181/BYT-TCCB ngày 22/7/2019 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về thi tuyển, xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế;

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019. 

Thông tin chi tiết trong file dưới đây:

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019: 

Ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_nam_2019.pdf

Phiếu đăng ký dự tuyển: 

Mau_Phieu_dang_ky_du_tuyen_VC.docx

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan