Thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021, như sau:

       1. Chỉ tiêu tiếp nhận:

       02 vị trí việc làm.

  • Vị trí Nghiên cứu viên vi sinh miễn dịch: 01
  • Vị trí Chẩn đoán viên bệnh động vật: 01

       2. Phương thức tuyển dụng

        Tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

        Điều kiện đăng ký, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xem chi tiết tại đây:  

        TB_KH_tiep_nhan_vao_lam_VC_2021_NIHE.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan